X
تبلیغات
ايران زمين

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف مديريت امورشعب بانك

۱- نظارت وكنترل سرپرستي هايي كه تحت نظر مدير امر شعب انجام وظيفه ميكنند.

۲- برگزاري جلسات با سرپرستي استانها جهت هماهنگي درزمينه رشد و ارتقاي بانك با توجه به سياستهاي ابلاغي.

۳- دعوت از تمامي كاركنان در زمينه دادن ايده هاي نو وخلاقانه

۴- حضور در جلسات سرپرستي و شنيدن صحبت هاي كاركنان و تشويق آنان به تلاش وكوشش بيشتر.

۵- پيگيري دستورالعملها و بخشنامه هاي معاونت هاي بانك در جهت اجراي دقيق.

۶- ارتباط با معاونت هاي مختلف و انتقال ايده ها وطرحهاي نو وتازه به آنها.

۷- معرفي كاركنان سخت كوش و تلاشگر به مجموعه درجهت ارتقاي شغلي.

۸- ارتباط با شعب بصورت مستقيم و اطلاع از وضعيت آنان وشنيدن نواقص وكاستي ها.

۹- پيگيري و ارشاد سرپرستي در جهت تجهيز و تخصيص منابع و وصول مطالبات معوق

۱۰- گزارش گيري از سرپرستيها در جهت انجام موارد فوق.

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 20:2 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف اداره سرپرستي بانك

۱- كنترل ونظارت برشعب تحت مديريت

۲- ايجاد هماهنگي وارتباط از طريق روءساي حوزه

۳- ايجاد انگيزه دركاركنان شعب از طريق تشويق آنان به تلاش بيشتر با ابزارهاي مختلف از جمله بيان جذاب وارتباط حسي.

۴- پل ارتباطي بين شعب و مديران بالاتر از جمله مديريت امور شعب.

۵- برگزاري جلسات با روءساي شعب و به طور مستقل با شعب هر حوزه.

۶- ابلاغ سياستهاي جديد و بروز مديران  مياني وعالي بانك به شعب تحت نظر.

۷- استفاده از ايده هاي نو و خلاقانه كه از طرف كاركنان صف ارائه ميگردد.

۸- استفاده از ابزارهاي تشويقي به طرق مختلف براي ايد هاي خوب.

۹- پيگيري و ارشاد وراهنمائي شعب در جهت جستجوي راههاي مناسب وجديد درجهت جذب منابع ارزان.

۱۰- پيگيري ونظارت وكنترل مطالبات معوق شهب از طريق ايجاد كميته هاي كاري در شعب و مطرح شدن ايده هاي نو در وصول بهتر وآسانتر آن.

۱۱- هدايت روءساي حوزه درجهت تشويق كاركنان به تلاش بيشترو كوشش در جهت ارتقارسي سياستهاي كلان بانك.

۱۲- انديشيدن وتدبير در جهت مطالعه و آگاهي بيشتر در جهت رشد شعب با ارتباط وگفتگو با مديران بانكهاي موفق.

۱۳- انجام كليه دستوراتي كه از سوي مديران بالاترابلاغ ميگردد.

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 19:45 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف رئيس حوزه بانك

۱- سركشي به شعب تحت مديريت و كنترل امور جاري شعبه

۲- راهنمائي وهدايت مسئول شعبه وكارمندان درجهت اجراي دقيق مفاد دستورالعمل ها

۳- بازديد وكنترل تراز و بيلان روزانه شعبه وحسابهاي داخلي

۴- تشويق مسئول شعبه وكاركنان در جهت جذب منابع ارزان و بازاريابي

۵- راهنمائي و ارشاد درجهت چگونگي بازاريابي و جذب مشتريان جديدو حفظ مشتريان قديمي.

۶- پيگيري و راهنمائي شعبه در جهت وصول مطالبات معوق و ارشاد درجهت ايجاد نشدن مطالبات از طريق وصول به موقع اقساط.

۷- رفع ابهام درزمينه مفاد بخشنامه ها ودستور العمل از طريق بحث وگفتگو درباره دستور العملها وبخشنامه ها با جميع كاركنان شعبه.

۸- درخواست ايده ها ونظرات جديد كاركنان از طريق جلسات حضوري در تك تك شعبه ها

۹- اعلام نظرات و سياست هاي جديد وبروز مديران بالاتر بانك به كاركنان شعبه.

۱۰- تشويق كاركنان به طرق مختلف در زمينه دادن ايده هاي نو وانتقال آن از طريق سرپرستي.

۱۱- ايجاد فضاي پويا وشاداب در شعب از طيق ايجاد انگيزه در كاركنان و بحث وگفتگوي خلاقانه در زمينه رشد بانك.

۱۲- كنترل و نظارت بر پرداخت تسهبلات شعبه.

۱۳- انتقال ايدهها وسياست هاي سرپرستي به شعب.

۱۴- ايجاد پل ارتباطي بين شعب وسرپرستي.

۱۵- معرفي كاركنان سخت كوش و خلاق به سرپرستي.  

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 19:8 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف رئيس شعبه بانك

۱- مسئولیت وپاسخگوئی نسبت به نحوه انجام امورمحوله به مقامات مافوق ومسئولین ذیربط.

۲- هدایت شعبه درجهت اجرای سیاستها برنامه هاوخط مشي مديريت بانك وتلاش درجهت ارائه خدمات مطلوب وجذب منابع بيشترواعطاي تسهيلات سالم ومناسب وكوشش در جهت ايجادرضايت هرچه بيشتر مشتريان ومراجعين.

۳- مطالعه وكسب آگاهي كامل ازمفادبخشنامه ها دستورالعملها ونامه هاي عمومي صادره .

۴-تشريح وتبادل نظرباهمكاران شعبه درزمينه اجراي دستورالعملهاوبخشنامه ها ونامه هاي عمومي.

۵-راهنمائي وارشاد كاركنان تحت نظارت درجهت مشتري مداري وايجادشيوه هاي مناسب به منظورحفظ  مشتريان بانك وجذب مشتريان جديد.

۶-ايجاد هماهنگي وتقسيم كاربين معاون/عضوارشد، متصديان اموربانكي، تحويلداروتحصيلداربارعايت شرح وظائف مربوطه.

۷-ابلاغ شرح وظايف وكليه بخشنامه ها،دستورالعملهاونامه هاي عمومي صادره به كاركنان واخذامضاء از آنان ونگهداري درسوابق مربوطه.

۸-كنترل ونظارت بركاركرد سيستم هاي موجودشعبه،اعلام فوري مسائل ومشكلات ايجادشده به مسئولين ذيربط وپيگيري دررفع آنها طبق دستورالعملهاي صادره.

۹-شناسائي وبررسي وضعيت تجار وكسبه منطقه و مراجعه به آنان ويا دعوت از آنان جهت گشايش حساب وارائه سايرخدمات.

۱۰-كنترل پرونده هاي اعتباري ،پيگيري دروصولبه موقع تسهيلات اعطائي،پيشگيري ازايجادمطالبات،تلاش درجهت وصول مطالبات.

۱۱-نظارت برعملكردوفعاليت هاي كاركنان شعبه،كنترل اموردرمواقع ضروري ،راهنمائي وهدايت پرسنل درارائه خدمات مطلوب.

۱۲-نظارت برعمليات پايان روز،كنترل روزنامه هاي(نقدي وانتقالي)،شيفريه ها،موازنه بين واحدهاوصورت وضعيت روزانه صندوق وتاييدامضاءآنها وارائه به متصدي ذيربط جهت ضبط وبايگاني درسوابق مربوطه.

۱۳-انجام كليه اموركه ازسوي مقام مافوق ويا به استناددستورالعمل ها وبخشنامه هاارجاع مي گردد.

 

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 19:5 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف معاون يا عضوارشد بانك

۱- مسئوليت وپاسخگوئي نسبت به انجام امورمحوله دربرابررئيس شعبه ومسئولين مافوق.

۲-مطالعه وكسب آگاهي كامل ازمفادكليه بخشنامه ها،دستورالعملهاونامه هاي عمومي صادره وارائه آنها به كاركنان وبحث وتبادل نظرباهمكاران شعبه درزمينه مفاددستورالعملهاوبخشنامه ها.

۳-همكاري وهماهنگي با رئيس شعبه دراجراي سياستها،برنامه هاوخط مشي مديريت بانك.

۴-انجام وظايف ومسئوليتهاي رئيس شعبه درزمان مرخصي ويا عدم حضوروي درشعبه طبق مفادبخشنامه هاودستورالعملهاي صادره.

۵-تهيه وتنظيم گزارش ها،آمارهاي ماهيانه وموضوعي وتكميل نمونه هاي مربوطوارائه به مسئول شعبه جهت كنترل وتاييد.

۶-ارائه اطلاعات درخصوص نحوه افتتاح انواع حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز،قرض الحسنه فعال،سپرده كوتاه مدت وبلندمدت ومزاياي هريك از آنهابه مشتريان.

۷-كنترل پرونده هاي تسهيلاتي پيگيري درواريز به موقع تعهدات،پيشگيري از ايجاد تعهدات سررسيد گذشته ووصول مطالبلت معوق.

۸-كنترل كليه اسنادنقدي وانتقالي روزانه،تحويل آنها به تحصيلدارشعبه جهت بايگاني درسوابق مربوطه.

۹-راهنمائي وآموزش كاركنان شعبه درارائه خدمات مطلوب به مشتريان وجلب وجذب هرچه بيشترمشتريان جديد.

۱۰-انجام كليه اموركه از سوي مقام مافوق ويا به استناددستورالعمل هاوبخشنامه هاارجاع مي گردد.

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 19:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف متصدي اموربانكي (كارمندشعبه)

۱- مسئوليت وپاسخگوئي نسبت به نحوه انجام امورمحوله دربرابر مقام مافوق ومسئولين مربوطه.

۲- مطالعه دستورالعمل ها وبخشنامه ها،طرح مواردي كه موردابهام ميباشدبا مسئولين وگرفتن راهنمائي.

۳-ارائه اطلاعات درخصوص نحوه افتتاح حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز،قرض الحسنه فعال،سپرده هاي كوتاه مدت وبلندمدت ومزاياي هريك از آنها.

۴-تحويل كارت افتتاح حساب وفرم شرايط عمومي موردنظرجهت تكميل وامضاء به متقاضي.

۵-كنترل مندرجات كارت تكميل شده وتطبيق با مدارك شناسائي وبرابراصل نمودن فتوكپي شناسنامه وكارت ملي.

۶-امجام امور مربوط به افتتاح حساب هاي قرض الحسنه پس انداز،قرض الحسنه فعال،سپزده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت وبلندمدت،ثبت اطلاعت مربوطه دررايانه طبق مقررات ودستورالعملهاي صادره.

۷-ثبت اطلاعات مربوط به واريزسودحسابهاي سرمايه گذاري مدت داروجوايزنقدي حسابهاي قرض الحسنه پس اندازدررايانه پس ازاعمال كنترلهاي لازم.

۸-جهت ابطال هرنوع سپرده بلندمدت ابتدامبلغ مندرج درمتن يا ظهربرگه سپرده با سوابق مربوطه درشعبه كنترل تااز صحت ودرستي آن اطمينان حاصل گردد.

۹-محاسبه سود متعلقه تا تاريخ استردادوجهازطريق سيستم يابصورت دستي طبق دستور العملهاي مربوطه،صدور سندتسويه وامضاء آن.

۱۰-حفظ ونگهداري اسراروهرگونه اطلاعات مشتريان كه درارتباط باانجام وظائف ومسئوليتهادرجريان آن قرار مي گيرد.

۱۱-حفظ ونگهداري كدكاربري سيستم،عدم افشا وواگذاري كدمذكور به ساير كاركنان مطابق دستورالعمل.

۱۲-شركت دركلاسهاي آموزشي وتكميلي حين خدمت،سعي درفراگيري مطالب،حضوردرجلسه امتحانات مربوطه وكسب نمرات قبولي.

۱۳-انجام كليه اموري كه از سوي مسئولين واحدويابه استنادبخشنامه هاويا دستورالعملها ارجاع ميگردد.

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 18:55 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف متصدي امور بانكي(مسئول دريافت وپرداخت)

۱- مسئوليت وپاسخگوئي نسبت به نحوه انجام امور محوله دربرابر مقامات مافوق ومسئولين ذيربط.

۲- مطالعه دستور العملها وبخشنامه ها وطرح مواردابهام با مسئولين.

۳- تحويل گرفتن كليد دوم خزانه وملزم به حفظ ونگهداري آن طبق دستورالعملهاي مربوطه.

۴- خارج نمودن وجوه نقدي وچك پولها به مقدار موردنيازازخزانه بانظررئيس شعبه،كنترل وشمارش و قراردادن وجوه درجاي امن وبه دورازدسترس.

۵-ارائه فرم نقدي به مشتري ويا نماينده قانوني اوجهت تكميل وامضاء.

۶-دريافت وپرداخت وجه نقدي جهت واريز يا برداشت از حساب مشتريان.

۷-انجام امورمربوط به دريافت وپرداخت وجه هريك از مشتريان به طور جداگانه وعدم تحويل وجه يك مشتري به مشتري ديگرقبل از شمارش و تحويل قطعي آن.

۸-خودداري ازكمك گرفتن از اشخاص غيرمسئول جهت شمارش وجوه دريافتي ازمشتريان.

۹-انجام امور مربوط به شمارش،دسته بندي،باندنمودن اسكناس ها، تعويض باند اسكناسها،درج مهرشعبه ،تاريخ ،مهر نام وامضاء برروي باندهاي اسكناس.

۱۰-ابطال هرگونه اسكناسهاي جعلي وازرده خارج شده واعلام سريع موضوع به مسئولين شعبه جهت انجام اقدامات مقتضي.

۱۱-اعلام هرگونه عدم توازن اعم ازكسري يا فزوني موجودي صندوق به مسئول مربوطه،تامين كسري طبق دستورالعمل وواريزفزوني صندوق به حساب بستانكاران متفرقه.

۱۲-حفظ و نگهداري اسرار واطلاعات مشتريان.

۱۳-شركت در كلاسهاي آموزشي وتكميلي حين خدمت وكسب نمرات قبولي.

۱۴-حفظ ونگهداري كد كاربري سيستم  وعدم افشاي آن نزدديگر كاركنان.

۱۵-انجام كليه امور كه از سوي مسئولين واحد ويا به استناد يخشنامه ها،دستورالعملهاونامه هاي عمومي ارجاع ميگردد.

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 18:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم آذر 1390

شرح وظايف تحصيلدار -- خدمتگزار شعبه

۱- مسئوليت وپاسخگوئي نسبت به نحوه انجام اموردربرابر مقامات مافوق ومسئولين ذيربط.

۲- مطالعه دستورالعملها وبخشنامه ها ونامه هاي عمومي و رفع ابهام.

۳- تحويل گرفتن كليدهاي درب ورودي وسعي در حفظ ونگهداري آنها طبق دستورالعمل.

۴- صبحها نيم ساعت قبل از شروع ساعت كاري درشعبه حاضر شود.

۵- انجام نظافت سالن كاركنان ومشتريان وتميزكردن ميز،مبل وصندليها  لوازم واثاثيه وسرويس بهداشتي.

۶- مهيا كردن آب جوش جهت تهيه چاي ودادن چاي به مشتريان وكاركنان بانك.

۷- مراجعه به بانك هاي عامل جهت امور بانكي شعبه اعم از دريافت وپرداخت وجه نقدو...

۸- مراجعه به دفاترپستي جهت انجام امورشعبه.

۹- ممهورنمودن دستورپرداختها ودفترچه هاي پرداخت اقساط تسهيلات اعتباري.

۱۰- ثبت نامه ها ومكاتبات وارده وصادره درسوابق.

۱۱- نگهداري بخشنامه ها ودستورالعملها و نامه هاي عمومي طبق دستورالعملهاي صادره.

۱۲- انجام عمليات و آماده سازي ،بسته بندي وارسال اسنادشعبه به بايگاني راكد طبق دستورالعمل.

۱۳- پيش بيني ملزومات ولوازم موردنياز بايگاني شعبه واعلام به مسئولين .

۱۴- صرفه جوئي در هزينه هاي شعبه اعم از خريد لوازم وملزومات ومصرف آب و گازو...

۱۵- حفظ ونگهداري اسراز و اطلاعات مشتريان و كاركنان شعبه.

۱۶- انجام كليه دستوراتي كه ازسوي مسئولين واحد و يا طبق بخشنامه ها دستور العمل ها و نامه هاي عمومي ارجاع مي گردد.

 

 

نوشته شده توسط آرش اصفهاني زاده در 18:40 |  لینک ثابت   •